GYDA GOLYGFEYDD PANORAMIG I’CH SWYNO

Y Llaethdy

Gan dynnu ar hanes y safle fel fferm laeth, mae’r Llaethdy sydd wedi’i adnewyddu’n llwyr yn fwthyn clyd sy’n ffurfio un pen ysgubor fferm wedi’i addasu. Mae ganddo gegin newydd wych ac offer da a stôf haearn bwrw clyd i’ch cadw’n gynnes. Perffaith ar gyfer teulu o bedwar, yn wych ar gyfer cyplau ac yn siwtio plant bach hefyd.

Mae gennych deras preifat i ymlacio arno ac i fwynhau’r golygfeydd godidog o ddyffryn Machno. Dim ond taith gerdded 30 eiliad o afon Machno, mae’r bwthyn wedi’i amgylchynu gan fywyd gwyllt – ac, wrth gwrs, digon o ddefaid cyfeillgar hefyd.

Mae gan y bwthyn gegin â chyfarpar da. Mae gan yr ystafell fyw / bwyta teledu gyda gwasanaethau ar-alw yn ogystal â llyfrau, mapiau, gemau a phopeth y bydd ei angen arnoch i gynllunio diwrnodau allan. Un gwely dwbl, dau wely sengl ac ystafell gawod. Mae’r bwthyn yn un o dri, y gellir ei archebu gyda’i gilydd.

Y GORAU O ERYRI AR STEPEN EICH DRWS

Yn Arbennig i’r Llaethdy

Mae’r cariad a’r gofal sydd wedi mynd i mewn i’r bwthyn hwn yn siarad drosto’i hun: o’r dodrefn wedi’u crefftio â llaw i’r gegin ag offer da. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dadbacio a dechrau mwynhau eich hun.

 • Cysgu 4, un gwely dwbl, dau wely sengl

 • Ciwbicl cawod (gyda chawod pŵer)

 • Dillad gwely moethus gyda chyfrif edau o 300

 • Golygfeydd panoramig, ysblennydd

 • Cyfleusterau golchi dillad yn ysgubor

 • Llosgwr coed (wedi’i danio gan nwy)

 • Peiriant golchi llestri

POPETH SYDD EI ANGEN ARNOCH AR GYFER GWYLIAU PERFFAITH

Ar gael ym Mhob Bwthyn

 • Gwres canolog wedi’i gynnwys

 • Trydan wedi’i gynnwys

 • Dim ysmygu

 • Dim anifeiliaid anwes

 • Lle parcio ar gyfer dau gar (oddi ar y ffordd)

 • Cawod pŵer

 • Tyweli ffres

 • Sychwr gwallt

 • Dillad gwely o ansawdd uchel

 • Cot teithio (ar gais)

 • Pecyn croeso wedi’i bersonoli

 • WiFi (cyflym ac am ddim)

 • Gwasanaethau teledu ar alw

 • Chwaraewr DVD / CD

 • Cegin wedi’i chyfarparu’n dda

 • Rhewgell-rewgist

 • Popty a hob

 • Microdon

 • Tostiwr

 • Teras / Gardd

 • Dodrefn gardd a pharasol

 • Barbeciw (ar gais)

 • Wedi’i addurno adeg y Nadolig

 • Lleoliad gwledig

 • Tafarn leol

 • Siop leol

 • Ffolder gweithgareddau personol yn llawn teithiau cerdded lleol a syniadau ar gyfer eich gwyliau

 • Storfa ddiogel ar gyfer beiciau

 • Milltiroedd o goedwig, tir fferm ac afon i ddarganfod

 • Pysgota lleol

 • Cyrsiau golff gerllaw

 • Marchogaeth ceffylau gerllaw

GYDA LLE PARCIO PREIFAT Y TU ALLAN I’R DRWS

Cynllun Llawr

 • Cyntedd gyda mynediad i’r ystafell gawod
 • Ystafell fyw gyda drws allan i’r teras
 • Dwy ystafell wely
Benar Cottages Y Llaethdy floorplan

Archebu'r bwthyn hwn, heddiw

Archebwch yn uniongyrchol gyda ni yma ym Mythynnod Benar am y pris gorau posib.

Parhewch i sgrolio i gael rhagor o wybodaeth am y bwthyn hwn neu archwiliwch ein bythynnod eraill.

Archebu'r bwthyn hwn nawr

BETH MAE EIN GWESTEION YN EI DDWEUD

Adolygiadau o’r Llaethdy

“Ni allem aros i ddod yn ôl ac roedd ein hail arhosiad mor berffaith â’r cyntaf. Fel arfer, cawsom groeso gan Daniel a Paul. Fe wnaethon ni’r gorau o gerdded drwy’r goedwig a mwynhau’r golygfeydd hardd. Wrth eu bodd â’r newidiadau i’r bwthyn ac unwaith eto roedd y plant wedi mwynhau’r bisgedi cartref. Diolch yn fawr iawn i’r ddau ohonoch am wneud ein harhosiad yn un gwych. Byddwn yn bendant yn dychwelyd. Rydyn ni’n caru’r bythynnod, yr ardal ac Eryri.”

TEULU SMITH O NOTTINGHAM

“Am le!! Amser mor wych i ddod, gan weld yr holl ŵyn hyfryd yn neidio o gwmpas yn y caeau cyfagos a’r haul yn tywynnu’n bennaf drwyddi draw. Mae’r bwthyn bach hwn yn drysor cudd ac yn gartref oddi cartref. Roedd yr hambwrdd croeso mor hyfryd wrth gyrraedd a’r bisgedi almon yn flasus. Mae gan y lle hwn bopeth sydd ei angen arnoch, diolch i chi!”

FRAN A TOM O SWYDD NORTHAMPTON

ARCHEBU DIOGEL YN UNIONGYRCHOL Â BYTHYNNOD BENAR

Archebu Nawr

Bydd eich gwybodaeth bob amser yn cael ei storio a’i phrosesu’n ddiogel.

 • Rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref, mae archebion ar gyfer y bwthyn hwn fel arfer yn rhedeg o ddydd Gwener i ddydd Gwener ond os byddai’n well gennych gyrraedd neu adael ar ddiwrnod gwahanol, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gwrdd â’ch gofynion.
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes yn Benar. Eisiau archebu llety sy’n addas ar gyfer anifeiliaid anwes?
 • Dyddiadau ddim ar gael? Gallwch weld argaeledd mewn un man ar gyfer yr holl fythynnod eraill yma.
 • Os ydych chi’n cael trafferth llenwi’r ffurflen archebu, os mae eich gofynion yn gymhleth neu os ydych chi’n cael unrhyw drafferthion eraill, anfonwch neges atom neu ffoniwch – rydym ni bob amser yn barod i helpu.
The calendar will appear here.

Mae bob amser yn well archebu gyda ni yn uniongyrchol: dyma pam…

BYTHYNNOD SYDD AR GAEL

Darganfyddwch Ragor o Fythynnod yn Benar