GYDA THEITHIAU CERDDED O’R DRWS: BOB DYDD MAE RHYWBETH NEWYDD I’W DDARGANFOD

Bwthyn Rhosyn

Mae Bwthyn Rhosyn yn fwthyn swynol sy’n ffurfio un pen o ysgubor fferm wedi’i addasu. Mae cegin newydd a dodrefn wedi’u gwneud yn arbennig ar gyfer y bwthyn – yr unig beth sydd ar goll yw chi! Perffaith ar gyfer teulu o bedwar, yn wych ar gyfer cyplau ac yn siwtio plant bach hefyd.

Mae gan Bwthyn Rhosyn ardal parcio breifat sy’n arwain at deras breifat gyda golygfeydd ar draws y dyffryn. Dim ond eiliadau o afon Machno, mae’r bwthyn wedi’i amgylchynu gan fywyd gwyllt – ac, wrth gwrs, digon o ddefaid cyfeillgar hefyd.

Mae gan y bwthyn gegin â chyfarpar da. Mae gan yr ystafell fyw / bwyta deledu gyda gwasanaethau ar-alw yn ogystal â llyfrau, mapiau, gemau a phopeth y bydd ei angen arnoch i gynllunio diwrnodau allan. Un gwely dwbl, dau wely sengl ac ystafell gawod. Mae’r bwthyn yn un o dri, y gellir ei archebu gyda’i gilydd.

Y GORAU O ERYRI AR STEPEN EICH DRWS

Yn Arbennig i Fwthyn Rhosyn

Mae pob tymor yn dod â rhywbeth arbennig yma yn Benar ac, os ydych chi’n ei amseru’n iawn, yn gynnar ar fore haf gallwch eistedd ar y teras gyda phaned o de ac edrych ar yr haul yn tywynnu trwy’r niwl yn y dyffryn: mae’n nefoeddol.

 • Cysgu 4, un gwely dwbl, dau wely sengl

 • Dillad gwely moethus gyda chyfrif edau o 300

 • Ciwbicl cawod (gyda chawod pŵer)

 • Golygfeydd panoramig, ysblennydd

 • Cyfleusterau golchi dillad yn ysgubor

 • Llosgwr coed (wedi’i danio gan nwy)

 • Lle parcio preifat ar gyfer dau gar

POPETH SYDD EI ANGEN ARNOCH AR GYFER GWYLIAU PERFFAITH

Ar gael ym Mhob Bwthyn

 • Gwres canolog wedi’i gynnwys

 • Trydan wedi’i gynnwys

 • Dim ysmygu

 • Dim anifeiliaid anwes

 • Lle parcio ar gyfer dau gar (oddi ar y ffordd)

 • Cawod pŵer

 • Tyweli ffres

 • Sychwr gwallt

 • Dillad gwely o ansawdd uchel

 • Cot teithio (ar gais)

 • Pecyn croeso wedi’i bersonoli

 • WiFi (cyflym ac am ddim)

 • Gwasanaethau teledu ar alw

 • Chwaraewr DVD / CD

 • Cegin wedi’i chyfarparu’n dda

 • Rhewgell-rewgist

 • Popty a hob

 • Microdon

 • Tostiwr

 • Teras / Gardd

 • Dodrefn gardd a pharasol

 • Barbeciw (ar gais)

 • Wedi’i addurno adeg y Nadolig

 • Lleoliad gwledig

 • Tafarn leol

 • Siop leol

 • Ffolder gweithgareddau personol yn llawn teithiau cerdded lleol a syniadau ar gyfer eich gwyliau

 • Storfa ddiogel ar gyfer beiciau

 • Milltiroedd o goedwig, tir fferm ac afon i ddarganfod

 • Pysgota lleol

 • Cyrsiau golff gerllaw

 • Marchogaeth ceffylau gerllaw

GYDA LLEOEDD PARCIO PREIFAT Y TU ALLAN

Cynllun Llawr

 • Mynediad o’r teras i’r ystafell fyw
 • Mynediad i’r ystafell gawod
 • Dwy ystafell wely
Benar Cottages - Bwthyn Rhosyn

Archebu'r bwthyn hwn, heddiw

Archebwch yn uniongyrchol gyda ni yma ym Mythynnod Benar am y pris gorau posib.

Parhewch i sgrolio i gael rhagor o wybodaeth am y bwthyn hwn neu archwiliwch ein bythynnod eraill.

Archebu'r bwthyn hwn nawr

BETH MAE EIN GWESTEION YN EI DDWEUD

Adolygiadau o Fwthyn Rhosyn

“Diolch am wyliau hyfryd yn eich bwthyn cyfforddus, clyd. Rydym yn gwerthfawrogi’r croeso cyfeillgar ac, wrth gwrs, yr hambwrdd croeso! Roedd gan y bwthyn bopeth y gallem fod ei angen o bosibl ac roedd yn lle heddychlon ar gyfer ein teithiau allan yn yr ardal. Diolch yn fawr iawn.”

SUE, RICHARD, BECKY A FRAN O LOUGHBOROUGH

“Arhosiad hyfryd yn y bwthyn tlws yma – diolch! Golygfeydd hyfryd, bisgedi blasus. Cawsom daith hyfryd i Gricieth yn yr haul ddoe, a roddodd olygfa annisgwyl i ni o’r Wyddfa heb gwmwl ychydig cyn y cyfnos. Diolch yn fawr am yr arhosiad gwych.”

TEULU BAKER

ARCHEBU DIOGEL YN UNIONGYRCHOL Â BYTHYNNOD BENAR

Archebu Nawr

Bydd eich gwybodaeth bob amser yn cael ei storio a’i phrosesu’n ddiogel.

Cliciwch ar ddyddiad cyrraedd a dyddiad gadael ac yna llenwch y ffurflen archebu ddiogel.

 • Rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref, mae archebion ar gyfer y bwthyn hwn fel arfer yn rhedeg o ddydd Gwener i ddydd Gwener ond os byddai’n well gennych gyrraedd neu adael ar ddiwrnod gwahanol, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gwrdd â’ch gofynion.
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes yn Benar. Eisiau archebu llety sy’n addas ar gyfer anifeiliaid anwes?
 • Dyddiadau ddim ar gael? Gallwch weld argaeledd mewn un man ar gyfer yr holl fythynnod eraill yma.
 • Os ydych chi’n cael trafferth llenwi’r ffurflen archebu, os mae eich gofynion yn gymhleth neu os ydych chi’n cael unrhyw drafferthion eraill, anfonwch neges atom neu ffoniwch – rydym ni bob amser yn barod i helpu.
The calendar will appear here.

Mae bob amser yn well archebu gyda ni yn uniongyrchol: dyma pam…

BYTHYNNOD SYDD AR GAEL

Darganfyddwch Ragor o Fythynnod yn Benar