TYNNWCH EICH ESGIDIAU CERDDED AC YMLACIWCH YN BWTHYN MEILLION.

Bwthyn Meillion

Dychmygwch eich bod newydd gerdded drwy’r goedwig o Fetws-y-coed, yn ôl i’r bwthyn hyfryd a chlyd hwn lle gallwch chi dynnu eich esgidiau cerdded ac ymlacio wrth y tân gyda sleisen o gacen a phot o de: byddwch chi’n teimlo mor gyfforddus yn Fwthyn Meillion, fyddwch chi ddim eisiau gadael.

Mae gan y bwthyn gegin newydd wych a stôf haearn bwrw clyd i’ch cadw’n gynnes. Perffaith ar gyfer teulu o bedwar, yn wych ar gyfer cyplau ac yn siwtio plant bach hefyd.

Mae gennych teras preifat i ymlacio a amsugno’r golygfeydd godidog o gwm Machno. Eiliadau o’r afon Machno, mae’r bwthyn wedi’i amgylchynu gan fywyd gwyllt – ac, wrth gwrs, digon o ddefaid cyfeillgar hefyd.

Mae un gwely dwbl, dau wely sengl, ystafell gawod. Mae gan yr ystafell fyw / bwyta deledu gyda gwasanaethau ar-alw yn ogystal â llyfrau, mapiau, gemau a phopeth y bydd ei angen arnoch i gynllunio diwrnodau allan. Mae’r bwthyn yn un o dri, y gellir ei archebu gyda’i gilydd.

Y GORAU O ERYRI AR STEPEN EICH DRWS

Yn Arbennig i Fwthyn Meillion

Ar un adeg roedd y bwthyn hwn yn sied odro y fferm ond mae bellach wedi’i drawsnewid yn fwthyn gwyliau hyfryd. Wrth gwrs, mae’r waliau cerrig trwchus a’r trawstiau yn dal yn eu lle ond mae’r gosodiadau a’r ffitiadau modern yn gwneud y bwthyn yn llawer mwy cyfforddus!

 • Cysgu 4, un gwely dwbl, dau wely sengl

 • Ciwbicl cawod (gyda chawod pŵer)

 • Dillad gwely moethus gyda chyfrif edau o 300

 • Golygfeydd panoramig, ysblennydd

 • Cyfleusterau golchi dillad yn ysgubor

 • Llosgwr coed (wedi’i danio gan nwy)

 • Mynediad heb stepiau (gall fod yn addas i berson anabl)

POPETH SYDD EI ANGEN ARNOCH AR GYFER GWYLIAU PERFFAITH

Ar gael ym Mhob Bwthyn

 • Gwres canolog wedi’i gynnwys

 • Trydan wedi’i gynnwys

 • Dim ysmygu

 • Dim anifeiliaid anwes

 • Lle parcio ar gyfer dau gar (oddi ar y ffordd)

 • Cawod pŵer

 • Tyweli ffres

 • Sychwr gwallt

 • Dillad gwely o ansawdd uchel

 • Cot teithio (ar gais)

 • Pecyn croeso wedi’i bersonoli

 • WiFi (cyflym ac am ddim)

 • Gwasanaethau teledu ar alw

 • Chwaraewr DVD / CD

 • Cegin wedi’i chyfarparu’n dda

 • Rhewgell-rewgist

 • Popty a hob

 • Microdon

 • Tostiwr

 • Teras / Gardd

 • Dodrefn gardd a pharasol

 • Barbeciw (ar gais)

 • Wedi’i addurno adeg y Nadolig

 • Lleoliad gwledig

 • Tafarn leol

 • Siop leol

 • Ffolder gweithgareddau personol yn llawn teithiau cerdded lleol a syniadau ar gyfer eich gwyliau

 • Storfa ddiogel ar gyfer beiciau

 • Milltiroedd o goedwig, tir fferm ac afon i ddarganfod

 • Pysgota lleol

 • Cyrsiau golff gerllaw

 • Marchogaeth ceffylau gerllaw

GYDA LLE PARCIO PREIFAT Y TU ALLAN I’R DRWS

Cynllun Llawr

 • Cyntedd gyda mynediad i’r ystafell gawod
 • Ystafell fyw gyda drws allan i’r teras
 • Dwy ystafell wely
Bwthyn Meillion floor plan

Archebu'r bwthyn hwn, heddiw

Archebwch yn uniongyrchol gyda ni yma ym Mythynnod Benar am y pris gorau posib.

Parhewch i sgrolio i gael rhagor o wybodaeth am y bwthyn hwn neu archwiliwch ein bythynnod eraill.

Archebu'r bwthyn hwn nawr

BETH MAE EIN GWESTEION YN EI DDWEUD

Adolygiadau o Fwthyn Meillion

“Bwthyn hyfryd mewn lleoliad gogoneddus. Wedi’u penodi’n dda iawn, gyda rhai cyffyrddiadau meddylgar wrth gyrraedd (e.e. bisgedi wedi’u pobi gartref). Roedd Daniel a Paul yn gyfeillgar a chymwynasgar iawn, gan wneud cyrraedd yn syml. Mae’n debyg mai ffolderi gwybodaeth y bwthyn oedd y gorau a welais erioed mewn llety gwyliau – wedi’u gosod yn glir ac yn llawn gwybodaeth. Byddem yn argymell aros yma ac yn gobeithio dychwelyd yn fuan.”

ANDREW AC ELLIE O GAERGRAWNT

“Diolch enfawr i Daniel a Paul. Roedd y bwthyn yn hyfryd a’r hambwrdd croeso yn syndod bendigedig. Cawsom i gyd amser gwych ac roedd y merched yn drist i adael. Byddwn yn bendant yn edrych i ddod yn ôl. Diolch i chi unwaith eto.”

TIM, FICTORIA, ARABELLA A MATILDA O LUNDAIN

ARCHEBU DIOGEL YN UNIONGYRCHOL Â BYTHYNNOD BENAR

Archebu Nawr

Bydd eich gwybodaeth bob amser yn cael ei storio a’i phrosesu’n ddiogel.

 • Rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref, mae archebion ar gyfer y bwthyn hwn fel arfer yn rhedeg o ddydd Gwener i ddydd Gwener ond os byddai’n well gennych gyrraedd neu adael ar ddiwrnod gwahanol, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gwrdd â’ch gofynion.
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes yn Benar. Eisiau archebu llety sy’n addas ar gyfer anifeiliaid anwes?
 • Dyddiadau ddim ar gael? Gallwch weld argaeledd mewn un man ar gyfer yr holl fythynnod eraill yma.
 • Os ydych chi’n cael trafferth llenwi’r ffurflen archebu, os mae eich gofynion yn gymhleth neu os ydych chi’n cael unrhyw drafferthion eraill, anfonwch neges atom neu ffoniwch – rydym ni bob amser yn barod i helpu.
The calendar will appear here.

Mae bob amser yn well archebu gyda ni yn uniongyrchol: dyma pam…

BYTHYNNOD SYDD AR GAEL

Darganfyddwch Ragor o Fythynnod yn Benar