LLETY PUM SEREN TAWEL, RHAMANTUS A MOETHUS

Benar Bach

Mae Benar Bach yn adeilad rhestredig treftadaeth a chafodd y bwthyn ei adeiladu fel rhandy i’r ffermdy hyfryd o’r 16eg ganrif. Mae’r bwthyn yn breifat a thawel ac mae ganddo deras a lawnt breifat hyfryd y tu allan, ger nant fechan a digonedd o fywyd gwyllt. Encilfa ramantus i ddau wedi’i amgylchynu gan goedwig a thir fferm ac wedi’i leoli yn ardal heddychlon Dyffryn Machno.

Mae gan y bwthyn gegin llawn offer gyda llawr teils. Mae grisiau llechi godidog yn arwain i’r llawr cyntaf lle byddwch yn dod o hyd i ystafell fyw / fwyta gyda thrawstiau, sy’n cynnwys teledu, llyfrau, mapiau, gemau, ysbienddrych a system gerddoriaeth. Mae drws yn arwain allan i deras yn yr ardd a lawnt fach. Mae grisiau’n arwain i’r ail lawr sydd â gwely maint brenin (5 troedfedd), teledu, ystafell ymolchi en-suite gyda bath traddodiadol, ciwbicl cawod ar wahân a thoiled.

RHYWBETH BACH YCHWANEGOL

Yn Arbennig i Benar Bach

Mae’n anodd peidio â syrthio mewn cariad gyda Benar Bach: yr eiliad y cerddwch trwy’r drws, byddwch yn teimlo’n gartrefol ar unwaith yn y bwthyn llawn cymeriad, glân, moethus, clyd a thawel hwn.

 • Cysgu 2, un gwely maint brenin (5 troedfedd / 152 centimetr o led)

 • Baddon mawr moethus gyda chawod bŵer ar wahân
 • Sebon moethus a gŵn llofft

 • Dillad gwely moethus gyda chyfrif edau o 300

 • Rhamantus, tawel a phreifat

 • Teras a gardd breifat gyda nant

 • Dau deledu (gyda sianeli ar alw/gwylio eto)

 • System hi-fi Bluetooth bach

 • Radio

 • Peiriant golchi / sychwr dillad o fewn bwthyn

 • Peiriant golchi llestri

 • Hob anwythol

POPETH SYDD EI ANGEN ARNOCH AR GYFER GWYLIAU PERFFAITH

Ar gael ym Mhob Bwthyn

 • Gwres canolog wedi’i gynnwys

 • Trydan wedi’i gynnwys

 • Dim ysmygu

 • Dim anifeiliaid anwes

 • Lle parcio ar gyfer dau gar (oddi ar y ffordd)

 • Cawod pŵer

 • Tyweli ffres

 • Sychwr gwallt

 • Dillad gwely o ansawdd uchel

 • Cot teithio (ar gais)

 • Pecyn croeso wedi’i bersonoli

 • WiFi (cyflym ac am ddim)

 • Gwasanaethau teledu ar alw

 • Chwaraewr DVD / CD

 • Cegin wedi’i chyfarparu’n dda

 • Rhewgell-rewgist

 • Popty a hob

 • Microdon

 • Tostiwr

 • Teras / Gardd

 • Dodrefn gardd a pharasol

 • Barbeciw (ar gais)

 • Wedi’i addurno adeg y Nadolig

 • Lleoliad gwledig

 • Tafarn leol

 • Siop leol

 • Ffolder gweithgareddau personol yn llawn teithiau cerdded lleol a syniadau ar gyfer eich gwyliau

 • Storfa ddiogel ar gyfer beiciau

 • Milltiroedd o goedwig, tir fferm ac afon i ddarganfod

 • Pysgota lleol

 • Cyrsiau golff gerllaw

 • Marchogaeth ceffylau gerllaw

TRI LLAWR I’W ARCHWILIO

Cynllun Llawr

 • Ar y llawr uchaf: gwely mawr hyfryd maint brenin ac ystafell ymolchi en-suite gyda bath traddodiadol
 • Grisiau pren troellog i lawr i’r ystafell fyw ar y llawr gwaelod gyda drws yn arwain allan i’r teras, yr ardd a’r nant
 • Cegin sy’n llawn offer ar y llawr gwaelod isaf
Benar Cottages - Benar Bach floorplan

Archebu'r bwthyn hwn, heddiw

Archebwch yn uniongyrchol gyda ni yma ym Mythynnod Benar am y pris gorau posib.

Parhewch i sgrolio i gael rhagor o wybodaeth am y bwthyn hwn neu archwiliwch ein bythynnod eraill.

Archebu'r bwthyn hwn nawr

BETH MAE EIN GWESTEION YN EI DDWEUD

Adolygiadau o Benar Bach

“Fel perchennog busnes bwthyn gwyliau fy hun, rwyf bob amser yn taro llygad arbennig o feirniadol dros fythynnod! Dyma’r eiddo gorau yr ydym wedi aros ynddo. Lleoliad rhagorol, wedi’i ddodrefnu’n wych (yn enwedig y ffabrigau Cymreig lleol a ddefnyddiwyd) a’r wybodaeth ragorol a ddarparwyd. Ychydig iawn o bethau ychwanegol hyfryd fel bisgedi cartref a blodau ffres wedi’u dewis yn lleol.”

CHARLOTTE O SWYDD EFROG

“Wrth i ni ddod i mewn i Benar Bach, ein gair cyntaf oedd “waw” ac mae’r bwthyn hardd hwn yr ydym wedi aros ynddo’r wythnos hon wedi byw hyd at y gair cyntaf hwnnw. Roedd y croeso cynnes a’r cyffyrddiadau personol, yn enwedig y bisgedi blasus, yn rhoi blas o’r lletygarwch gwych a gawsom. Cerddon ni’r rhan fwyaf o ddyddiau a hyd yn oed ffitio mewn rhywfaint o siopa. Diolch yn fawr am y croeso cynnes.”

GLENN A JANE O SWYDD GAERGRAWNT

ARCHEBU DIOGEL YN UNIONGYRCHOL Â BYTHYNNOD BENAR

Archebu Nawr

Bydd eich gwybodaeth bob amser yn cael ei storio a’i phrosesu’n ddiogel.

 • Rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref, mae archebion ar gyfer y bwthyn hwn fel arfer yn rhedeg o ddydd Gwener i ddydd Gwener ond os byddai’n well gennych gyrraedd neu adael ar ddiwrnod gwahanol, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gwrdd â’ch gofynion.
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes yn Benar. Eisiau archebu llety sy’n addas ar gyfer anifeiliaid anwes?
 • Dyddiadau ddim ar gael? Gallwch weld argaeledd mewn un man ar gyfer yr holl fythynnod eraill yma.
 • Os ydych chi’n cael trafferth llenwi’r ffurflen archebu, os mae eich gofynion yn gymhleth neu os ydych chi’n cael unrhyw drafferthion eraill, anfonwch neges atom neu ffoniwch – rydym ni bob amser yn barod i helpu.
The calendar will appear here.

Mae bob amser yn well archebu gyda ni yn uniongyrchol: dyma pam…

BYTHYNNOD SYDD AR GAEL

Darganfyddwch Ragor o Fythynnod yn Benar